Nagelsalon Miracle nails Den Helder


 Genomen foto's van klanten met toestemming.


Bekijkt u hier een selectie foto's van mijn klanten en creaties. Er zijn vele foto's gemaakt, meer inspiratie nog of nog niet overtuigd, bekijk de gehele collectie op mijn Social media.


Algemene voorwaarden Miracle nails Den Helder

 1. Algemeen
  Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Miracle nails Den Helder en de client voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Inspanningen Miracle nails Den Helder
  Miracle nails Den Helder zal alle behandelingen naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Miracle nails Den Helder zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de client inlichten over de financiele consequenties van de wijziging of aanvulling van behandeling.
 3. Afspraken
  De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Miracle nails Den Helder melden, uitsluitend via telefonisch contact of per email/whatssApp. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Miracle nails Den Helder het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de nagelsalon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Miracle nails Den Helder moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
 4. Betaling
  Miracle nails Den Helder vermeldt alle prijzen van behandelingen zichtbaar bij de klantenkaart. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW.  Miracle nails Den Helder vermeldt prijswijzigingen minimaal 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon of klantenkaart. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen. Bankbiljetten met een waarde boven de 50 euro worden niet geaccepteerd.
 5. Geheimhouding
  Miracle nails Den Helder is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de salon verplicht is, of wordt, de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
 6. Aansprakelijkheid
  Miracle nails Den Helder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Miracle nails Den Helder is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding, mogelijk bestaande of onbekende allergieén. Miracle nails Den Helder is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon. Het plaatsen van kunstnagels is dan geheel op eigen verantwoording en eigen risico van de klant.
 7. Garantie
  Miracle nails Den Helde geeft de cliënt één week (7 kalenderdagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:
  • De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstyliste.
  • De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
  • De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.
  • De cliënt andere producten dan door Miracle nails Den Helder geadviseerd heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.
  • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, zoals beschreven in de adviesfolder, niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
  • De cliënt zwanger is of achter blijkt te zijn
  • De cliënt medicijnen gebruikt die van invloed zijn op de kunstnagels.
 8. Beschadiging en diefstal
  Miracle nails Den Helder heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de
  cliënt meubilair, apparatuur en/of producten in de salon beschadigt of ontvreemdt. Miracle nails Den Helder meldt diefstal en vandalisme altijd bij de politie.
 9. Abonnementen/rittenkaart                                                                                                                                                                • Abonnementen zijn enkel te verkrijgen in de salon en te gebruiken als opvulbehandelingen, dit wilt zeggen dat er voor dat een abonnement kan afgesloten worden als u een startset in de salon is afgenomen en door Miracle nails Den Helder is gezet. Het abonnement is niet te gebruiken voor een nieuwe set of bij schades die zijn onstaan door niet tijdig opvullen.                                                                                                                                                                                                • Tijdig opvullen dient u te toen binnen 4 weken na deze periode ziin de kosten op schades niet inbegrepen, voor elke schade ontstaan na 4 weken zijn de herstelkosten 4,25 per nagel. Indien de salon van mening is dat er een nieuwe set geplaatst dient te worden  die zijn ontstaan na 4 weken en niet te wijten zijn aan de styliste dient u een gehele nieuwe set af te rekenen, het abonnement zal verlengd worden met een periode en na de nieuw geplaatste set.                               • Mogelijkheid van het abonnement is dat u de meerkosten betaald buiten het nog geldende tarief van het abonnement, de meerkosten beslist de styiliste en met de klant in overleg.                                                                                                     • Indien door de overheid onmacht ontstaat of  maatregelen geeft die de salon verplicht dient op tevolgen, word een abonnement bevroren, die houd in dat er geen sprake van geld teruggave mogelijk is, maar het abonnement bevroren staat tot de overheid beslist, het abonnement is geldig tot 1 jaar na uitgifte, daarna komen alle rechten te vervallen. 
 10. Salonregels
  • Voor het zetten van acryl- of gelnagels hanteert Miracle nails Den Helder een minimumleeftijd van 16 jaar.
  • Afspraken afzeggen of verzetten kan uitsluitend telefonisch /whatsApp/Messenger/Mail
  • Roken en/of eten is in de salon niet toegestaan. Buiten is toegestaan
  • Alle behandelingen, inclusief het herstellen van nagels, gebeurt uitsluitend op afspraak.
 11. Klachten
  Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaresse van Miracle nails Den Helder,Miracle nails Den Helder moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Miracle nails Den Helder de behandeling kosteloos opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Miracle nails Den Helder geeft geen geld terug, maar er wordt gezocht naar een passende oplossing. Indien Miracle nails Den Helder en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.
 12. Nail art
  Indien  Miracle nails Den Helder een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij Miracle nails Den Helder. Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Miracle nails Den Helder. Miracle nails Den Helder mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.
 13. Behoorlijk gedrag
  Cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Miracle nails Den Helder het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van reden.
 14. Recht
  Op elke overeenkomst tussen Miracle nails Den Helder en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Alkmaar. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. Miracle nails Den Helder staat vermeld onder het handelsregister van de Kamer van Koophandel Alkmaar onder vermelding 83612211